Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Ogłoszenia i komunikaty


 
 Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
 Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bełchatów
 Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Bełchatów
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia na rzecz ich najemców
 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania: zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Bełchatowa, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obszaru osiedla Bińków, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany planu
 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko studium
 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa, obszaru ograniczonego ulicami: Armii Krajowej , Wojska Polskiego, 9 Maja oraz rzeką Rakówką, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 Oferta realizacji zadania publicznego pn.: "Organizacja zajęć sportowych w ramach letniego wypoczynku dla młodzieży w wieku od 7 do 16 lat w ramach Campu Fundacji Realu Madryt w Tworzyjankach"- druga edycja
 Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół i Przedszkoli prowadzonych przez Miasto Bełchatów.
 Protokół dot. zawarcia umowy na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja zajęć sportowych w ramach letniego wypoczynku dla młodzieży w wieku od 7 do 16 lat w ramach Campu Fundacji Realu Madryt w Tworzyjankach”.
 Ogłoszenie konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/152/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia "Bełchatowskiej Karty Rodzina 3+"
 Wyniki otwartego naboru Partnera do przygotowania i wspólnej realizacji Programu Rewitalizacji Społecznej pn. "Dobre re-akcje" realizowanego w ramach projektu systemowego, którego beneficjentem jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 14018089