Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Ogłoszenia i komunikaty


 
 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia na rzecz ich najemców
 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bełchatowa w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE 63mm w Bełchatowie w rejonie ulic Sadowej, Piłsudskiego
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
 Wykaz zbędnych składników majątku - (jednostki organizacyje, spółki miejskie)
 Ogłoszenie ws. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia pod nazwą: Profilaktyczne kompleksowe badania USG dla dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat
 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa, obszaru ograniczonego ulicami: Staszica, 1Maja, Kwiatową, pasem zabudowy po południowej stronie Placu Wolności, ulicą Czyżewskiego i Wiosenną oraz rzeką Rakówką wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu
 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa – części osiedli: Olsztyńskiego, Politanice i Dobrzelów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu
 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa – obszaru ograniczonego ulicami: Czapliniecką, Grabową oraz granicami miasta, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 Protokół dot. przeprowadzenia naboru kandydatów na członka Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania składanych w otwartym konkursie ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 roku
 Ogłoszenie konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/152/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia "Bełchatowskiej Karty Rodzina 3+"
 Wyniki otwartego naboru Partnera do przygotowania i wspólnej realizacji Programu Rewitalizacji Społecznej pn. "Dobre re-akcje" realizowanego w ramach projektu systemowego, którego beneficjentem jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 11965477