Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Ogłoszenia i komunikaty


 
 Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Administrowanie Miejskimi Kortami Tenisowymi w Bełchatowie, w roku 2015"
 Ogłoszenie o zatwierdzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Grocholice w Bełchatowie
 Zarządzenie Prezydenta Miasta Bełchatowa w sprawie przyznania dofinansowania lub finansowania zadań publicznych zleconych w ramach konkursu ofert w roku 2015
 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia na rzecz ich najemców
 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia na rzecz ich najemców
 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa – obszaru ograniczonego ulicami: Czapliniecką, Lipową i Aleją Włókniarzy, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 Protokół dot. przeprowadzenia naboru kandydatów na członka Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania składanych w otwartym konkursie ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 roku
 Ogłoszenie konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/152/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia "Bełchatowskiej Karty Rodzina 3+"
 Wyniki otwartego naboru Partnera do przygotowania i wspólnej realizacji Programu Rewitalizacji Społecznej pn. "Dobre re-akcje" realizowanego w ramach projektu systemowego, którego beneficjentem jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 11848144