Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Ogłoszenia i komunikaty


 
 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia na rzecz ich najemców
 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bełchatowa o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 9 m.Bełchatowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 16 o pow. 0,2014 ha.
 Oferta realizacji zadania publicznego pn.: "Organizacja zajęć sportowych w ramach letniego wypoczynku dla młodzieży w wieku od 7 do 16 lat w ramach Campu Fundacji Realu Madryt w Tworzyjankach"- druga edycja
 Ogloszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa – „Bełchatówek” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu
 Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół i Przedszkoli prowadzonych przez Miasto Bełchatów.
 Protokół dot. zawarcia umowy na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja zajęć sportowych w ramach letniego wypoczynku dla młodzieży w wieku od 7 do 16 lat w ramach Campu Fundacji Realu Madryt w Tworzyjankach”.
 Ogłoszenie konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/152/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia "Bełchatowskiej Karty Rodzina 3+"
 Wyniki otwartego naboru Partnera do przygotowania i wspólnej realizacji Programu Rewitalizacji Społecznej pn. "Dobre re-akcje" realizowanego w ramach projektu systemowego, którego beneficjentem jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 13013917