Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Ogłoszenia i komunikaty


 
 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Bełchatowa, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 Oferta realizacji zadania publicznego - Profilaktyczne badania USG dla dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bełchatowa o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa oraz oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (stacja kontenerowa, linia średniego i niskiego napięcia, plac manewrowy i droga dojazdowa) na działce nr 1/1 obręb 2 m. Bełchatowa (po korekcie z dnia 2014-07-29 wniosku tytuł inwestycji będzie brzmiał: Budowa elektrowni wiatrowej o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (linia średniego napięcia, plac manewrowy i droga dojazdowa)).
 Ogłoszenie konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/152/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia "Bełchatowskiej Karty Rodzina 3+"
 Wyniki otwartego naboru Partnera do przygotowania i wspólnej realizacji Programu Rewitalizacji Społecznej pn. "Dobre re-akcje" realizowanego w ramach projektu systemowego, którego beneficjentem jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 10694903