Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Ogłoszenia i komunikaty


 
 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa, obszaru ograniczonego ulicami: Al. Włókniarzy, Czapliniecką, Cegielnianą i rzeką Rakówką wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu
 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bełchatowa o udziale społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (linia średniego napięcia, plac manewrowy i droga dojazdowa) na działce nr 1/1 obręb 2 m. Bełchatowa.
 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bełchatowa o złożeniu przez pełnomocnika inwestora korekty wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z nowym ujednoliconym raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wnoszącej następujące zmiany: pierwotny tytuł inwestycji w brzmieniu: Budowa elektrowni wiatrowej o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (linia średniego napięcia, plac manewrowy i droga dojazdowa) zastąpić tytułem: Budowa elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (linia średniego napięcia, plac manewrowy i droga dojazdowa) na działce nr 1/1 obręb 2 m. Bełchatowa.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia na rzecz ich najemców
 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia na rzecz ich najemców
 Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży
 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Ludwików wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu
 Ogłoszenie konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/152/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia "Bełchatowskiej Karty Rodzina 3+"
 Wyniki otwartego naboru Partnera do przygotowania i wspólnej realizacji Programu Rewitalizacji Społecznej pn. "Dobre re-akcje" realizowanego w ramach projektu systemowego, którego beneficjentem jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 11225197