Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Ogłoszenia i komunikaty


 
 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bełchatowa o udziale społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (linia średniego napięcia, plac manewrowy i droga dojazdowa) na działce nr 1/1 obręb 2 m. Bełchatowa.
 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bełchatowa o złożeniu przez pełnomocnika inwestora korekty wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z nowym ujednoliconym raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wnoszącej następujące zmiany: pierwotny tytuł inwestycji w brzmieniu: Budowa elektrowni wiatrowej o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (linia średniego napięcia, plac manewrowy i droga dojazdowa) zastąpić tytułem: Budowa elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (linia średniego napięcia, plac manewrowy i droga dojazdowa) na działce nr 1/1 obręb 2 m. Bełchatowa.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia na rzecz ich najemców
 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bełchatowa o wydaniu postanowienia znak: WIM.6220.11.2014 nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na śodowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie zakładu gospodarki odpadami (Bełchatów, ul. Czapliniecka, obręb ewidencyjny 2, działka ewidencyjna o numerze 25/9).
 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia na rzecz ich najemców
 Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Ludwików wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu
 Ogłoszenie konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/152/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia "Bełchatowskiej Karty Rodzina 3+"
 Wyniki otwartego naboru Partnera do przygotowania i wspólnej realizacji Programu Rewitalizacji Społecznej pn. "Dobre re-akcje" realizowanego w ramach projektu systemowego, którego beneficjentem jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.
 Listy mieszkaniowe sporządzone w III kwartale 2014 r.
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 11189509