Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Ogłoszenia i komunikaty


 
 Ogłoszenie konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/152/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia "Bełchatowskiej Karty Rodzina 3+"
 Opracowanie, druk i dostawa folderu promującego tereny inwestycyjne Miasta Bełchatowa przy ulicy Czaplinieckiej wraz z wykonaniem koncepcyjnej wizualizacji przestrzennej terenów inwestycyjnych
 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bełchatowa w sprawie budowy sieci wodociągowej o225mm w rejonie ulicy Wojska Polskiego
 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bełchatowa o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie ulicy Sadowej w Bełchatowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i budową brakujących przyłączy kanalizacji sanitarnej do granicy działek.
 Obwieszczenie Prezydensta Miasta Bełchatowa w sprawie budowy linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV w rejonie ulicy Lipowej
 Obwieszczenie Prezydenta MIasta Bełchatowa w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w technologii PE ul. Cegielniana, Sadowa
 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia na rzecz ich najemców
 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia na rzecz ich najemców
 Wyniki otwartego naboru Partnera do przygotowania i wspólnej realizacji Programu Rewitalizacji Społecznej pn. "Dobre re-akcje" realizowanego w ramach projektu systemowego, którego beneficjentem jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 10488105