Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Ogłoszenia i komunikaty


 
 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa – obszaru ograniczonego ulicami: Czapliniecką, Lipową i Aleją Włókniarzy, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bełchatowa w sprawie budowy złącza kablowego ZN-SN, słupa Kgo i linii elektroenergetycznej kablowej 15kV w rejonie ulicy Ciepłowniczej w Bełchatowie
 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bełchatowa dot. konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych Miasta Bełchatowa
 Protokół dot. przeprowadzenia naboru kandydatów na członka Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania składanych w otwartym konkursie ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 roku
 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bełchatowa w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE 63mm w Bełchatowie, rejon ulic Sadowej, Piłsudskiego
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bełchatowa w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji stosowanych na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Miasta Bełchatowa w roku szkolnym 2015/2016
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 Ogłoszenie konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/152/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia "Bełchatowskiej Karty Rodzina 3+"
 Wyniki otwartego naboru Partnera do przygotowania i wspólnej realizacji Programu Rewitalizacji Społecznej pn. "Dobre re-akcje" realizowanego w ramach projektu systemowego, którego beneficjentem jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 11657013