Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Ogłoszenia i komunikaty


 
 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia - zadanie pod nazwą: "Organizacja zajęć korekcyjno-usprawniających" dla osób zameldowanych i zamieszkałych na terenie Bełchatowa
 Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli prowadzonych przez Miasto Bełchatów
 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bełchatowa o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:Budowie pawilonu handlowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bełchatowie przy ul. Armii Krajowej.
 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bełchatowa o zgromadzeniu materiałów niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie ulicy Cegielnianej wraz z odwodnieniem, rozbudową mostu, budową kanalizacji deszczowej wraz z odejściami w ramach pasa drogowego oraz uzupełnieniem oświetlenia ulicznego w Bełchatowie
 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bełchatowa o wydaniu w dniu 2015-08-20 postanowienia znak:WIM.6220.5.2015 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie ulicy Cegielnianej wraz z odwodnieniem, rozbudową mostu, budową kanalizacji deszczowej wraz z odejściami w ramach pasa drogowego oraz uzupełnieniem oświetlenia ulicznego w Bełchatowie.
 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa, obszaru ograniczonego ulicami: Staszica, 1Maja, Kwiatową, pasem zabudowy po południowej stronie Placu Wolności, ulicą Czyżewskiego i Wiosenną oraz rzeką Rakówką wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bełchatowa o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 9 m.Bełchatowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 16 o pow. 0,2014 ha.
 Oferta realizacji zadania publicznego pn.: "Organizacja zajęć sportowych w ramach letniego wypoczynku dla młodzieży w wieku od 7 do 16 lat w ramach Campu Fundacji Realu Madryt w Tworzyjankach"- druga edycja
 Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół i Przedszkoli prowadzonych przez Miasto Bełchatów.
 Protokół dot. zawarcia umowy na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja zajęć sportowych w ramach letniego wypoczynku dla młodzieży w wieku od 7 do 16 lat w ramach Campu Fundacji Realu Madryt w Tworzyjankach”.
 Ogłoszenie konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/152/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia "Bełchatowskiej Karty Rodzina 3+"
 Wyniki otwartego naboru Partnera do przygotowania i wspólnej realizacji Programu Rewitalizacji Społecznej pn. "Dobre re-akcje" realizowanego w ramach projektu systemowego, którego beneficjentem jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 13338032