Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Ogłoszenia i komunikaty


 
 Zarządzenie Prezydenta Miasta Bełchatowa w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. "Organizacja zajęć korekcyjno-usprawniających dla osób zameldowanych i zamieszkałych na terenie Bełchatowa"
 Obwieszczenie o wydaniu opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającegi na: Budowie pawilonu handlowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bełchatowie przy ul. Armii Krajowej
 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bełchatowa o wydaniu decyzji znak: WIM.6220.5.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie ulicy Cegielnianej wraz z odwodnieniem, rozbudową mostu, budową kanalizacji deszczowej wraz z odejściami w ramach pasa drogowego oraz uzupełnieniem oświetlenia ulicznego w Bełchatowie.
 Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Projektu Strategii Rozwoju Miasta Bełchatowa na lata 2015-2022
 Ogłoszenie o zatwierdzeniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa obszaru ograniczonego ulicami: Staszica, 1Maja, Kwiatową, pasem zabudowy po południowej stronie Placu Wolności, ulicą Czyżewskiego i Wiosenną oraz rzeką Rakówką
 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Ludwików wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży
 Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży
 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia na rzecz ich najemców
 Ogloszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa – „Ujęcia wody” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 Oferta realizacji zadania publicznego pn.: "Organizacja zajęć sportowych w ramach letniego wypoczynku dla młodzieży w wieku od 7 do 16 lat w ramach Campu Fundacji Realu Madryt w Tworzyjankach"- druga edycja
 Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół i Przedszkoli prowadzonych przez Miasto Bełchatów.
 Protokół dot. zawarcia umowy na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja zajęć sportowych w ramach letniego wypoczynku dla młodzieży w wieku od 7 do 16 lat w ramach Campu Fundacji Realu Madryt w Tworzyjankach”.
 Ogłoszenie konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/152/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia "Bełchatowskiej Karty Rodzina 3+"
 Wyniki otwartego naboru Partnera do przygotowania i wspólnej realizacji Programu Rewitalizacji Społecznej pn. "Dobre re-akcje" realizowanego w ramach projektu systemowego, którego beneficjentem jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 13568921