Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Ogłoszenia i komunikaty


 
 Listy mieszkaniowe sporządzone w I kwartale 2015 r.
 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bełchatowa w sprawie budowy i przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Bełchatowie w ulicach Czaplinieckiej, Klonowej
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia na rzecz ich najemców
 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa – obszaru ograniczonego granicami miasta, ulicami: Czapliniecką i Cegielnianą oraz rzeką Rakówką, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa – obszaru ograniczonego ulicami: Czapliniecką, Grabową oraz granicami miasta, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 Protokół dot. przeprowadzenia naboru kandydatów na członka Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania składanych w otwartym konkursie ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 roku
 Ogłoszenie konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/152/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia "Bełchatowskiej Karty Rodzina 3+"
 Wyniki otwartego naboru Partnera do przygotowania i wspólnej realizacji Programu Rewitalizacji Społecznej pn. "Dobre re-akcje" realizowanego w ramach projektu systemowego, którego beneficjentem jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 12104817