Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Informacje podstawowe >> Przewodnik po urzędzie >> Wykaz komórek organizacyjnych


 

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA URZĘDU MIASTA

Wydział Inżynierii


Kierujący:
Sławomir Grabski

s.grabski@um.belchatow.pl inzynieria@um.belchatow.pl

Sprawa

Nr telefonu 

Budynek - piętro 

Nr pokoju 

Dyrektor Wydziału

(44) 733 51 80

Budynek A - III piętro

413

Utrzymanie czystości

(44) 733 51 81

Budynek A - III piętro

411

Zieleń

(44) 733 51 82

Budynek A - III piętro

412

Transport drogowy

(44) 733 51 83

Budynek A - III piętro

411

Zajęcie pasa drogowego

(44) 733 51 93

Budynek A - III piętro

423

 

Realizowane usługi - sprawy do załatwienia

Zakres realizowanych zadań

 1. Utrzymanie, bieżące remonty i eksploatacja gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, pomników oraz miejsc pamięci narodowej: sprawowanie bieżącej i okresowej kontroli ich stanu technicznego, przygotowanie zleceń i umów na remonty i odtworzenie zniszczeń, nadzór nad robotami i odbiory;
 2. Załatwianie spraw związanych ze zgłaszaniem zniszczeń ubezpieczonego mienia komunalnego oraz wypadków zaistniałych na obiektach komunalnych;
 3. Sprawowanie opieki nad kwaterami i grobami wojennymi;
 4. Realizacja celów ochrony przyrody poprzez: przygotowywanie projektów uchwał w sprawie ustanawiania i znoszenia form ochrony przyrody, sprawowanie opieki nad ustanowionymi formami;
 5. Zakładanie i utrzymywanie w należytym stanie terenów zieleni i zadrzewienia;
 6. Prowadzenie spraw związanych z wydaniem zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości;
 7. Prowadzenie spraw związanych z wymierzaniem administracyjnych kar pieniężnych za:
  • zniszczenie terenów zieleni,
  • usunięcie drzew i krzewów bez zezwolenia,
  • zniszczenia terenów zieleni spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności;
 8. Uczestniczenie w przekazywaniu i odbiorach terenów miejskich w związku z prowadzonymi przez inwestorów robotami na terenie Miasta;
 9. Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny (zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, umieszczania urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg: punkty handlowe, reklamy);
 10. Uzgadnianie lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych i wydawanie decyzji administracyjnych w tych sprawach;
 11. Planowanie, koordynowanie działań i kontrola robót w pasach drogowych;
 12. Uzgadnianie lokalizacji zjazdów oraz ogrodzeń;
 13. Wydawanie oświadczeń o możliwości połączenia działki z drogą publiczną;
 14. Opiniowanie decyzji o warunkach zabudowy w zakresie obsługi komunikacyjnej;
 15. Opiniowanie projektów organizacji ruchu;
 16. Bieżące utrzymanie drogowej infrastruktury technicznej zlokalizowanej w ciągach dróg będących w zarządzie Miasta (drogi gminne, powiatowe, wewnętrzne), w tym prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych;
 17. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta, koordynowanie działań w tym zakresie;
 18. Wydawanie decyzji na usuwanie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania;
 19. Wydawanie przepustek zezwalających na wjazd na tereny miejskie;
 20. Prowadzanie spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem targowiska miejskiego, przygotowywanie projektów uchwał w sprawie opłaty targowej i regulaminu targowiska;
 21. Sprawowanie i organizowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, nadzór nad schroniskiem dla bezdomnych zwierząt;
 22. Wydawanie decyzji na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną;
 23. Prowadzenie zadań obejmujących: wydawanie i zmiany licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej, uzgadnianie planowanych przebiegów linii komunikacyjnych przebiegających na obszarze Miasta;
 24. Opiniowanie i udział w prowadzonych przez organy postępowaniach wynikających z przepisów: prawa górniczego i geologicznego, ochrony zabytków, prawa ochrony przyrody, prawa ochrony środowiska, prawa wodnego;
 25. Prowadzenie rozbiórek miejskich obiektów budowlanych;
 26. Prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z ustawy prawo wodne;
 27. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz prowadzenie elektronicznej ewidencji wydanych i cofniętych zezwoleń, prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków;
 28. Udział pod względem technicznym w prowadzonych sprawach związanych z przejmowaniem przez Miasto na majątek komunalny obiektów i urządzeń technicznych od innych podmiotów;
 29. Utrzymanie należytego stanu technicznego infrastruktury oświetlenia terenów publicznych (place, drogi, parkingi, parki, zieleńce itp.);
 30. Opiniowanie projektów uchwał zarządu województwa w sprawach programu ochrony powietrza, aktualizacji programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych;
 31. Opiniowanie projektu uchwał Rady Powiatu wyznaczających obszary ciche;
 32. Przygotowywanie projektu uchwał ustanawiających ograniczenia co do czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko;
 33. Prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, dotyczących osób fizycznych;
 34. Gospodarowanie wpływami pochodzącymi z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska;
 35. W przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne, wydawanie decyzji i przyjmowanie wyników pomiarów i zgłoszeń;
 36. Sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie, objętym właściwością oraz występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska;
 37. Przygotowywanie projektów uchwał w sprawach zatwierdzenia programu ochrony środowiska oraz przygotowywanie cyklicznych raportów z realizacji;
 38. Realizacja programu usuwania z terenu miasta wyrobów zawierających azbest;
 39. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 40. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie;
 41. Przygotowywanie wniosków i kompletnej dokumentacji do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych na usługi, roboty i zakupy dla zadań prowadzonych przez Wydział.

Realizowane usługi - sprawy do załatwienia

Bieżące utrzymanie dróg, chodników, parkingów, oznakowania pionowego i poziomego ulic (ulice gminne i powiatowe na terenie miasta)

Decyzja na lokalizację urządzenia obcego umieszczonego w pasie drogowym - dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta-uzgadnianie projektów technicznych

Decyzja na zajęcie pasa drogowego – dróg gminnych i powiatowych – prowadzenie robót w pasie drogowym

Uzgodnienie lokalizacji/przebudowy zjazdów

Decyzja na zajęcie pasa drogowego – dróg gminnych i powiatowych z tytułu umieszczania reklam lub obiektów handlowych

Umieszczanie reklam na obiektach, gruntach komunalnych i drogach wewnętrznych

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Licencja na przewóz taksówką osobową

Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych na obszarze Miasta Bełchatowa

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych

Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt; ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; prowadzenie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 14037055