Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Informacje podstawowe >> Przewodnik po urzędzie >> Wykaz komórek organizacyjnych


 

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA URZĘDU MIASTA

Wydział Inżynierii


Kierujący:
Sławomir Grabski

s.grabski@um.belchatow.pl inzynieria@um.belchatow.pl

Sprawa

Nr telefonu 

Budynek - piętro 

Nr pokoju 

Utrzymanie czystości

(44) 733 51 81

Budynek A - III piętro

411

Zieleń

(44) 733 51 82

Budynek A - III piętro

412

Transport drogowy

(44) 733 51 83

Budynek A - III piętro

413

Zajęcie pasa drogowego

(44) 733 51 93

Budynek A - III piętro

423

 

Realizowane usługi - sprawy do załatwienia

Zakres realizowanych zadań

 1. Finansowanie i koordynowanie działań związanych z budową, utrzymaniem, oznakowaniem pasa drogowego i lokalizacjami w pasie drogowym dróg gminnych i powiatowych;
 2. Wydawanie zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny;
 3. Prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych;
 4. Prowadzenie spraw związanych z ustaleniami miejsc postojowych;
 5. Ustalanie opłaty na rzecz gminy w celu wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej lub zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności;
 6. Bilansowanie we współpracy z jednostkami organizacyjnymi potrzeb w zakresie rozwoju systemów inżynieryjnych Miasta oraz jego infrastruktury technicznej;
 7. Prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulicznym;
 8. Prowadzenie postępowania w sprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego dla imprez ogólnodostępnych;
 9. Utrzymanie porządku i czystości na terenie Miasta i koordynowanie tych zadań;
 10. Prowadzenie akcji sanitarno-porządkowych w Mieście;
 11. Nadzór nad stanem grobów wojennych i opieka nad miejscami pamięci narodowej;
 12. Nadzór nad zaopatrzeniem ludności i przemysłu w wodę oraz nadzór nad gospodarką ściekową w Mieście;
 13. Koordynowanie działań w zakresie funkcjonowania służb miejskich (zwłaszcza w warunkach klęsk żywiołowych, akcji czy awarii technicznych);
 14. Utrzymywanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w zakresie merytorycznej właściwości wydziału;
 15. Kontrola i rozliczanie usług komunalnych finansowanych z budżetu Miasta;
 16. Prowadzenie postępowania administracyjnego związanego z wykonywaniem krajowego drogowego przewozu osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami oraz zarobkowy przewóz osób taksówkami osobowymi;
 17. Merytoryczny nadzór nad schroniskiem dla bezdomnych zwierząt;
 18. Koordynacja działań związanych z ochroną wód powierzchniowych;
 19. Nadzór nad prawidłowym zachowaniem stosunków wodnych na gruntach;
 20. Podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia niskich emisji zanieczyszczeń oraz inicjowanie zadań mających na celu poprawę stanu powietrza;
 21. Podejmowanie działań i ich koordynacja przy opracowaniu programu ochrony środowiska oraz kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska;
 22. Koordynacja działań związanych z ochroną walorów krajobrazowych środowiska i szczególnych form ochrony przyrody;
 23. Prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytkowych terenów zieleni znajdujących się na terenie Miasta;
 24. Ochrona zieleni i małej architektury na zieleńcach i w parkach oraz odbiory i rozliczania finansowanych usług płatnych ze środków budżetu Miasta;
 25. Pozyskiwanie i rozliczanie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska;
 26. Prowadzenie działań w zakresie ochrony przyrody należących do zadań gminy, w tym wymierzanie opłat i kar za wycinkę drzew i krzewów oraz niszczenie zieleni;
 27. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć;
 28. Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o odpadach i utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie likwidacji dzikich wysypisk śmieci na terenie Miasta;
 29. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz prowadzenie elektronicznej ewidencji wydanych i cofniętych zezwoleń;
 30. Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków;
 31. Opiniowanie wniosków o udzielanie licencji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin;
 32. Opiniowanie projektów prac geologicznych;
 33. Prowadzenie spraw związanych z rozbiórką gminnych obiektów budowlanych,
 34. Prowadzenie spraw w zakresie ochrony p.poż., a w szczególności zapewnienie zasobów wód i dróg dojazdowych do gaszenia pożarów;
 35. Prowadzenie spraw pod względem technicznym związanych z przejmowaniem przez Miasto na majątek komunalny obiektów i urządzeń technicznych od innych podmiotów;
 36. Prowadzenie spraw z zakresu sprawowania nadzoru nad targowiskiem oraz miejscami na terenie Miasta wyznaczonymi do prowadzenia sprzedaży;
 37. Przygotowywanie założeń i projektów rozstrzygnięć w sprawie wysokości opłaty targowej i regulaminu funkcjonowania targowiska;
 38. Realizacja zadań związanych z prowadzeniem robót publicznych;
 39. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.

Realizowane usługi - sprawy do załatwienia

Bieżące utrzymanie dróg, chodników, parkingów, oznakowania pionowego i poziomego ulic (ulice gminne i powiatowe na terenie miasta)

Decyzja na lokalizację urządzenia obcego umieszczonego w pasie drogowym - dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta-uzgadnianie projektów technicznych

Decyzja na zajęcie pasa drogowego – dróg gminnych i powiatowych – prowadzenie robót w pasie drogowym

Uzgodnienie lokalizacji/przebudowy zjazdów

Decyzja na zajęcie pasa drogowego – dróg gminnych i powiatowych z tytułu umieszczania reklam lub obiektów handlowych

Umieszczanie reklam na obiektach, gruntach komunalnych i drogach wewnętrznych

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Licencja na przewóz taksówką osobową

Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych na obszarze Miasta Bełchatowa

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych

Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt; ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; prowadzenie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 11376209